بررسی مقاومت نسبت به نالیديکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن در سویه های شیگلا جدا شده از موارد بالینی در تهران

بررسی مقاومت نسبت به نالیديکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن در سویه های  شیگلا جدا شده از موارد بالینی در تهران

بررسی مقاومت نسبت به نالیديکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن در سویه های شیگلا جدا شده از موارد بالینی در تهران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول:کلـیات تحقيق
۱- مقدمه. ۲
۱-۱ بیان مسئله. ۲
۱-۲ کلیات. ۴
۱-۲-۱ باکتریولوژی شیگلا. ۴
۱-۲-۲ طبقه بندی شیگلا. ۴
۱-۲-۳ فاکتورهای ویرولانس شیگلا. ۵
۱-۲-۴ توصیف علائم بیماری ناشی از عفونت با شیگلا. ۶
۱-۲-۵ اپیدمیولوژی. ۷
۱-۲-۶ تشخيص آزمايشگاهی. ۸
۱-۲-۶-۱ کشت. ۸
۱-۲-۶-۲ تست های بیوشیمیایی. ۹
۱-۲-۶-۳ روش هاي مولكولي(PCR ). 10
۱-۲-۷ کنترل و پيشگيري. ۱۰
۱-۲-۷-۱ بهداشت فردی. ۱۰
۱-۲-۷-۲ واکسن ها. ۱۰
۱-۲-۸ درمان. ۱۱
۱-۲-۸-۱ مقاومت دارويی و اهميت آن در شیگلا. ۱۲
۱-۲-۸-۲…

دیدگاهتان را بنویسید