بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار… pdf یا word

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار...

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
۱……………… فصل اول : کلیات پژوهش۲
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ اهمیت موضوع:۳
۱-۳ بیان مساله۴
۱-۴ هدف۵
۱-۵ فرضیه ها و سوالات۶
۱-۶ روش کار۶
۱-۷ تعریف واژه ها واطلاعات۷
۲……………… فصل دوم: پیشینه تحقیق۸
۲-۱ بخش اول:مبانی نظری تحقیق۹
۲-۱-۱ مقدمه۹
۲-۱-۲…………………………………………….. سازمان آموزش وپرورش۱۰
۲-۱-۳…………………………………………….. سازمان نوسازی مدارس۱۱
۲-۱-۴………………………………………………………………… مقاوم…

دیدگاهتان را بنویسید