بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک استان سمنان

بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک استان سمنان

بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک استان سمنان

فهرست منابع
عنوان صفحه
۱-۱-کلیات.. ۴
۱-۲-دوزیستان.. ۴
۱-۳-رده‌بندی دوزیستان.. ۵
۱-۴-ویژگی‌های دوزیستان.. ۷
۱-۵-خزندگان.. ۸
۱-۶- خاستگاه خزندگان.. ۹
۱-۷- رده‌بندی خزندگان.. ۱۰
۱-۷-۱- زیررده آناپسیدا.. ۱۰
۱-۷-۲- زیررده سیناپتوزوریا.. ۱۰
۱-۷-۳- زیررده ایکتیوپترژیا.. ۱۰
۱-۷-۴- زیررده دیاپسیدا.. ۱۰
۱-۷-۵- زیررده آرکئوزوریا.. ۱۱
۱-۸- ویژگی‌های خزندگان.. ۱۱
۱-۹- تمایز خزندگان از دوزیستان.. ۱۲
۱-۱۰-زادآوری دوزیستان و خزندگان.. ۱۲
۱-۱۱- تغذیه در دوزیستان و خزندگان.. ۱۳
۱-۱۲- حرکت و فعالیت در…

دیدگاهتان را بنویسید