بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش)….. pdf یا word

بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش).....

بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش)…..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ بیان مسئله۴
۱-۲٫ سوال تحقیق۵
۱-۳٫ اهداف تحقیق۵
۱-۴٫ فرضیه۵
۱-۵ نوع روش تحقيق۵
۱-۶ روشگردآوري اطلاعات۵
۱-۷ ابزارگردآوري اطلاعات۶
۱-۸روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶
۱-۹سوابق تحقیق۶
۱-۱۰محدودیتهای تحقیق۸
۱-۱۱٫ قلمرو تحقیق۸
فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق
۲-۱ مفهوم كلي خشكسالي۱۱
۲-۲ انواع خشكسالي۱۲
۲-۲ -۱ خشكسالي هواشناختي۱۲
۲-۲ -۲ خشكسالي هيدرولوژيكي۱۳
۲-۲ -۲-۱ خشكسالي هيدرولوژيكي و آمايش سرزمين(كاربری…

دیدگاهتان را بنویسید