بررسی سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی…. pdf یا word

بررسی سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی - عملکردی....

بررسی سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی….

 چکیده
 بررسی سیر تحول و شاخت عناصر مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان
و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی
مطالعه و شناخت مولفه ها و عوامل موثر در شکل گیری شهرها، از مهمترین مباحثی است که از گذشته های دور توجه اندیشمندان زیادی در رشته های مرتبط را به خود معطوف داشته است. ساخت‌ هر شهر از يك‌ سو نمايانگر هماهنگي‌ کالبدی و از سوي‌ ديگر گوياي‌ چگونگي‌ جريان‌ فعاليتهاي‌ اصلي‌شهر مي‌باشد. امروزه عدم انسجام ساختار…

دیدگاهتان را بنویسید