بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن…. pdf یا word

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن....

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن….

چکیده
امروزه شهرها با رشدی شتابان در حال گسترش و توسعه هستند، به طوری که فرايندتوسعةشهرهادر حال حاضريكيازمهم‌ترینموضوعاتپيشِرويپژوهشگرانمسائلشهرياست. افزونبرميزانرشدشهرها،چگونگی تغییرات کاربری‌ها در سطح کلان نيزموردتوجهمی­باشد. پژوهش حاضر باهدفبهینه سازی گسترششهر بندر ترکمنفراهمشده است. . روشپژوهش توصيفي – تحليلياست. اطلاعاتمورد نيازاينپژوهشازتصاوير ماهوارۀ لندست ۵ ونقشه­های رقومی شده، تصاویر GOOGLE EARTH،…

دیدگاهتان را بنویسید