بررسی رابطه مهارت های مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

بررسی رابطه مهارت های مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

بررسی رابطه مهارت های مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 فهرست… شماره صفحه
چکیده … ۱
فصل اول :کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱٫مقدمه…. ۳
۱-۲٫بیان مسئله … ۴
۱-۳٫ضرورت انجام پژوهش…. ۷
۱-۴٫اهداف پژوهش… ۷
۱-۴-۱:هدف اصلی… ۸
۱-۴-۲:اهداف کاربردی تحقیق……………………. ۸
۱-۵٫سوالات پژوهش…………………………….. ۸
۱-۶٫فرضیه های پژوهش…………………………. ۹
۱-۷٫روش پژوهش………………………………. ۹
۱-۸٫متغیرهای پژوهش…………………………. ۱۰
جدول(۱-۱)لیست متغیرهای مورد بررسی …………… ۱۱
۱-۹٫قلمرو پژوهش……………………………. ۱۲
۱-۹-۱٫قلمرو موضوعی تحقیق……………………….

دیدگاهتان را بنویسید