بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی(ترازنامه، صورت حساب سود وزیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۱۲۳ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره(روش اینتر) استفاده شد و…

دیدگاهتان را بنویسید