بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها

 فهرست
عنوان صفحه
چكيده۱
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲- بیانمساله۵
۱-۳- اهمیتوضرورتتحقیق۶
۱-۴- اهدافتحقیق۷
۱-۵- فرضیاتتحقیق۸
۱-۶- قلمروتحقیق۸
۱-۷- روشتحقیق۸
۱-۸- ابزارهاوروش‌هایجمعآوریاطلاعاتداده‌ها۸
۱-۹- جامعهآماری۹
۱-۱۰- نمونهآماری۹
۱-۱۱- روشتجزیهوتحلیلداده‌ها۹
۱-۱۲- تعریفعملیاتیاصطلاحاتوواژه‌ها۱۰
بخشاول: مبانینظریتحقیق۱۴
۲-۱- مقدمه۱۴
۲-۲- مبانیومفاهیمنظریدرموردحاکمیتشرکتی۱۴
۲-۳- مبانیومفاهیمنظریدرموردمدیریتموجودی‌ها۳۴
۳-۱- مقدمه۶۵
۳-۲- روشتحقیق۶۵
۳-۳-…

دیدگاهتان را بنویسید