بررسی خدا از دید یونیتارین ها با تاکید بر نظرات میخائیل سروتوس….

بررسی خدا از دید یونیتارین ها با تاکید بر نظرات میخائیل سروتوس....

بررسی خدا از دید یونیتارین ها با تاکید بر نظرات میخائیل سروتوس….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده . ۱
مقدمه. ۲
فصل اول:کلیات
۱-۱ بیان مسأله. ۱۰
۱-۲ سابقه پژوهش. ۱۰
۱-۳ سوالات و فرضیه ها. ۱۱
۱-۴ اهداف. ۱۱
۱-۵ بهره وران. ۱۲
۱-۶ جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق. ۱۲
۱-۷ روش تحقیق. ۱۲
۱-۸ روش گردآوری اطلاعات. ۱۲
۱-۹ تاریخچه خداشناسی توحیدی در مسیحیت. ۱۲
نتیجه. ۲۴
فصل دوم:زندگی نامه رهبران یونیتارین
۲-۱ ایرانائوس (۱۳۰-۲۰۰م ). ۲۶
۲-۲ ترتولیان (۱۶۰-۲۲۰م). ۲۹
۲-۳ اوریگن (۱۸۵-۲۵۴م). ۳۲
۲-۴ آریوس(۲۵۰-۳۳۶م). ۳۵
۲-۵ میخائیل سروتوس (۱۵۱۱-۱۵۵۳م). ۳۷
۲-۶ فرانسیس دیوید(۱۵۱۰-۱۵۷۹م). ۴۵
۲-۷…

دیدگاهتان را بنویسید