بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی(Saintpauia ionantha) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی(Saintpauia ionantha) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی(Saintpauia ionantha) با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

فهرست
چکیده.. ۱
فصل اول.. ۲
کلیات تحقیق.. ۲
۱-۱٫ اهداف اصلاحي در بنفشه آفریقایی.. ۵
۱-۲٫ تنوع ژنتيكي و ضرورت شناخت آن.. ۶
۱-۳٫ روش­هاي برآورد تنوع ژنتيكي.. ۷
۱-۳-۱٫ برآورد تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي دي ان اي.. ۸
فصل دوم.. ۹
ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۹
۲-۱٫ گیاه­شناسی بنفشه آفریقایی.. ۹
۲-۱-۱٫ میوه در Saintpaulia. 10
۲-۲٫ خاستگاه و پراکنش بنفشه آفریقایی.. ۱۱
۲-۳٫ گونه­های مهم بنفشه آفریقایی.. ۱۱
۲-۳-۱٫ برخی گونه­های فهرست شده به دنبال طبقه بندی Burtt12
۲-۴٫ کشت و تکثیر…..

دیدگاهتان را بنویسید