بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو….. pdf یا word

بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو.....

بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو…..

چکیده
در طول سال های اخیر تلاش های زیادی در زمینه مقایسه دو ساز کمانچه و ویولن صورت پذیرفته است. لیکن در زمینه بررسی تطبیقی تکنیک های اجرایی و امکانات بیانی در ساز قیچک و ویولن آلتو کار جدی صورت نپذیرفته است.
شیوه و روش انجام این پایان نامه به صورت مقایسه ای و تحلیل قابلیت های اجرایی می باشد، نتایج حاصل از این پایان نامه این را اثبات می کند که با وجود تمایز ظاهری دو ساز ویولن آلتو و قیچک، شباهت های زیادی از لحاظ تکنیک های نوازندگی دست راست و…

دیدگاهتان را بنویسید