بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی…. pdf یا word

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی....

بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی….

 چکيده
 بررسي تطبيقي جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی
  رساله­ي حاضر کاوشي در انديشه­ها و آثار برجسته­ي افلاطون و سهروردی پیرامون دو مقوله­ی عقل و عشق است. اين تحقیق در پنج فصل به شرح زير تنظيم شده است:
-­ فصل اول، شامل کليات است.
­­-­ فصل دوم، شامل تعاریف و تقسیمات عقل و عشق است.
-­ فصل سوم، بررسی ماهیت و جایگاه عشق و عقل در نظام فلسفی افلاطون است.
-­ فصل چهارم، بررسی ماهیت و جایگاه عشق و عقل در نظام…

دیدگاهتان را بنویسید