بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی (Thymus daenensis Celak.) در مراحل تکوین

بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی  (Thymus daenensis Celak.) در مراحل تکوین

بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی (Thymus daenensis Celak.) در مراحل تکوین

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی بافت شناسی و تکوینی برگ آویشن دنایی با تاکید بر ساختار ترشحی بوده­است. مطالعه جوانه رویشی و ساقه نیز در حین کار صورت گرفت. برگ­ها در چهار مرحله، از برگ کنار جوانه تا برگ بالغ، و ساقه در سه میانگره مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات با استفاده از میکروسکوپ­های نوری و الکترونی روبشی انجام گرفت. مریستم انتهایی دارای یک لایه تونیکا بود و بنیان­گذاری برگ در لایه زیر تونیکا آغاز شد. افزایش ضخامت کوتیکول، افزایش…

دیدگاهتان را بنویسید