بررسی تحلیلی استراتژی حذف ازت از پساب شهری تصفیه شده به روش برکه تثبیت با کمک فناوری نانو ( نانو ذره آهن )

بررسی تحلیلی استراتژی حذف ازت از پساب شهری تصفیه شده به روش برکه تثبیت با کمک فناوری نانو ( نانو ذره آهن )

بررسی تحلیلی استراتژی حذف ازت از پساب شهری تصفیه شده به روش برکه تثبیت با کمک فناوری نانو ( نانو ذره آهن )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول. ۲
کلیات. ۲
۱-۱-فناورينانو. ۳
۱-۱-۱-نانو ذرات. ۳
۱-۱-۲-تاریخچه. ۴
۱-۱-۲-۱-Richard Feynman. 5
۱-۱-۲-۲-Norio Taniguchi5
۱-۱-۲-۳-DrexlerK. Eric. 5
۱-۱-۲-۴-اختراع STM:. 6
۱-۱-۲-۵-روابط پیشرفته و علوم کلوئید :. ۶
۱-۱-۲-۶-کشف فلورنس. ۶
۱-۱-۳-انواع نانو مواد. ۷
۱-۱-۳-۱-نانوذراتآهنصفرظرفيتي. ۸
۱-۱-۳-۲-زئوليتها. ۸
۱-۱-۳-۳-نانوفيلتراسيون. ۹
۱-۱-۳-۴-نانوفتوكاتاليستها. ۹
۱-۱-۳-۵-نانو ذراتمغناطيسي. ۱۰
۱-۱-۳-۶-نانوسنسورها. ۱۰
۱-۱-۴-آهن دارای ظرفیت صفر. ۱۰
۱-۱-۴-۱ نانو ذرات دو فلزی و فناوری آهن. ۱۰
۱-۱-۴-۲-نانو ذره…

دیدگاهتان را بنویسید