بررسی تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

بررسی تاثیرspp.  Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

بررسی تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکيده. ۱
فصل اول: کليات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- روابط ميكروارگانيسم با ريشه گياهان. ۵
۱-۳- ترشحات ريشه. ۶
۱-۴- ريزوسفر. ۶
۱-۴-۱ جمعيت ميكروبي در ريزوسفر. ۷
۱-۴-۲ عوامل مؤثر بر ميكروارگانيسم ها در منطقه ريشه. ۸
۱-۵- اهميت فسفر براي موجودات زنده. ۹
۱-۵-۱ اشكال مختلف فسفر در طبيعت. ۹
۱-۵-۲ تغيير و تبديلات ميكروبي فسفر در طبيعت. ۱۰
۱-۵-۳ ميكروارگانيسم هاي ريزوسفر و انحلال فسفات. ۱۲
۱-۵-۴ مكانيسم هاي انحلال فسفر توسط ميکروارگانيسم ها. ۱۲
۱-۶- اثر…

دیدگاهتان را بنویسید