بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱-مقدمه….۲
۱-۲-بیان مسئله……۳
۱-۳-ضرورت تحقیق۷
۱-۴-اهداف تحقیق..۹
۱-۴-۱-هدف کلی۹
۱-۴-۲-اهداف اختصاصی۹
۱-۵ -فرضیات تحقیق۱۰
۱-۶-قلمرو تحقیق..۱۰
۱-۷- محدودیت های تحقیق۱۱
۱-۸- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق۱۱
۱-۸-۱- متغیرمستقل۱۱
۱-۸-۲- متغیرهای وابسته۱۲
فصل دوم: کلیات پژوهشی
مقدمه……۱۴
۲-۱- اساس ارتعاشات مکانیکی۱۴
۲-۲- ارتعاشات کل بدن۱۶
۲-۳- نیروهای وارد بر استخوان۱۸
۲-۴- مقاومت مکانیکی استخوان۲۱
۲-۴-۱- بازسازی استخوان۲۱
۲-۴-۲- سازوکار…

دیدگاهتان را بنویسید