بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری پرفیوژن در رت های نر

بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری پرفیوژن در رت های نر

بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری پرفیوژن در رت های نر

چکیده
آسیب اندام دوردست نوعي استرس اکسیداتیو است كه ممكن است در اندام­هاي مختلف دور از بافت در معرض قرار گرفته با آسيب ایسکمی/ری­پرفیوژن (I/R) ديده شود. درجه آسیب به مدت ایسکمی بستگی دارد .ليكن در طي دوره ري­پرفيوژن كه با آغاز كردن واكنش التهابي با دخالت راديكال­هاي آزاد اکسیژن آسيب را تشديد مي­نمايد، آشكار مي­شود بربرین، یک آلکالوئید ایزوکوئینولین مهم، مهارکننده قوی التهاب است.هدف از اين تحقيق بررسي تغییرات عملکرد…

دیدگاهتان را بنویسید