بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت

بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت

بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکيده.. ۱
فصل اول: کليات تحقیق
مقدمه.. ۳
۱-۱- مورفولوژي روده بزرگ.. ۴
۱-۱-۱ سکوم و آپانديس.. ۴
۱-۱-۲ کلون.. ۵
۱-۲- بيماري­هاي روده بزرگ.. ۶
۱-۲-۱ آپانديسيت.. ۶
۱-۲-۲ عفونت­هاي داخل شکمي.. ۷
۱-۲-۳ بواسير.. ۷
۱-۲-۴ سرطان روده بزرگ.. ۷
۱-۳- فلورروده.. ۸
۱-۴- نقش­هاي مهم فلور طبيعي روده.. ۱۰
۱-۵- تاثير آنتي بيوتيک­ها برروي فلور روده.. ۱۲
۱-۶- علايم خارج شدن توازن باکتري­هاي روده.. ۱۳
۱-۷- پروبيوتيک­ها.. ۱۳
۱-۸- منافع مصرف پروبيوتيک­ها.. ۱۳
۱-۹- اشکال…

دیدگاهتان را بنویسید