بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ های مجموعه ژنی بتاگلوبین در افراد مازندرانی

چکیده
مقدمه: هموگلوبين دی پنجاب يکي از انواع هموگلوبينوپاتي ها می باشد كه در آن جهش در موقعيت ۱۲۱ بر روي زنجيره بتا رخ داده است. اين اختلال هموگلوبين در هندوستان، پاكستان و ايران شايع مي باشد.افراد هتروزیگوت برای این بیماری غالباً بدون علامت بالینی خاصی می باشند، در حالی که در حالت هتروزیگوت مرکب با هموگلوبین S افراد مبتلا، کم خونی داسی شکل را بروز می دهند. مطالعه قبلی درشمال کشور نشان داد که تمامی واریانت های هموگلوبین دی درساری از نوع دی -…

دیدگاهتان را بنویسید