بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن با ژن های pap و sfa کد کننده پیلی های P و S

بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن  با ژن های pap و sfa کد کننده پیلی های P و S

بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن با ژن های pap و sfa کد کننده پیلی های P و S

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

۲

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

٢ـ١ـ اشریشیا کلی یوروپاتوژن (Uropathogenic E.coli; UPEC)

۴

٢ـ٢ـ فاکتور های بیماری زای تولید شده توسط UPEC

۵

٢ـ٢ـ١ـ ادهسین ها و فاکتور های موثر در کلونیزاسیون

۵

١_٢_٢_١_ پیلی یا فیمبریه (Fimbriae)

۵

٢_٢_٢_١_ فیمبریه نوع

۶

٣_٢_٢_١_ فیمبریه P

۷

٤_٢_٢_١_ فیمبریه S

۸

٥_٢_٢_١_ تاژک و…

دیدگاهتان را بنویسید