بررسی اثر ریشه کودزو بر اختلالات شناختی و حرکتی درموش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

بررسی اثر ریشه کودزو بر اختلالات شناختی و حرکتی درموش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

بررسی اثر ریشه کودزو بر اختلالات شناختی و حرکتی درموش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

چکیده
زمینه و هدف: تحقیقات اخیر نشان داده است که بیماری دیابت منجر به بروز اختلالات حرکتی و شناختی و نقص در یادگیری می شود.ریشه کودزو یک ساپونین و ایزو فلاونین می باشد که اغلب به عنوان عامل کاهنده قند خون توسط پزشکان چینی مورد استفاده قرار می گیرد. کودزو توانایی کاهش گلوکز خون از مسیر غیر وابسته به انسولین را داشته که از این لحاظ مشابه با متفورمین عمل می کند،وهمچنین با حذف رادیکال های آزاد منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می گردد. بنابراین…

دیدگاهتان را بنویسید