بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي Melissa officinalis،Valeriana offic

بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي Melissa officinalis،Valeriana offic

بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي Melissa officinalis،Valeriana offic

فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول:كليات تحقيق ۲
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ نانوذرات. ۳
۱-۲-۱ انواع نانوذرات. ۶
۲-۲-۱نانوذره ی تیتانیوم دی اکسید(TiO2)7
۳-۱تيتانيوم (Titanium)7
۴-۱ گیاه بادرنجبويه. ۸
۱-۴-۱ مشخصات گیاهشناسی.. ۸
۲-۴-۱ مشخصات دارویی.. ۹
۵-۱گیاه سنبل الطیب.. ۱۱
۱-۵-۱ مشخصات گیاهشناسی.. ۱۱
۲-۵-۱ مشخصات دارویی.. ۱۲
۶-۱ نعناع فلفلی.. ۱۳
۱-۶-۱ مشخصات گیاهشناسی.. ۱۳
۲-۶-۱ مشخصات دارویی.. ۱۴
۷-۱رنگیزه های گیاهی.. ۱۵
۸-۱جوانه زني.. ۱۸
۱-۸-۱ عوامل درونی موثر بر جوانه زنی.. ۱۸
۱۱-۱اهداف مشخص تحقيق.. ۲۱
۱۲-۱سؤالات…

دیدگاهتان را بنویسید