بررسی اثر تداخل عصاره الکلی گیاه شاهتره (Fumaria Parviflora )و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش rat نر نژاد Wistar

بررسی اثر تداخل عصاره الکلی گیاه شاهتره  (Fumaria Parviflora )و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش rat نر نژاد Wistar

بررسی اثر تداخل عصاره الکلی گیاه شاهتره (Fumaria Parviflora )و کلرامبوسیل بر اسپرماتوژنز در موش rat نر نژاد Wistar

چکیده:
مقدمه : مطالعات نشان داده که کلرامبوسیل که در درمان سرطان های خون مورد استفاده قرار می گیرد در غلظت های خاص اثرات تخریبی شدیدی بر بافت زاینده بیضه دارد. در این تحقیق اثرات عصاره الکلی گیاه شاهتره به عنوان یک آنتی اکسیدان و تداخل آن با داروی کلرامبوسیل بر بافت بیضه مورد بررسی قرار می گیرد.
مواد و روشها : رات های نر بالغ نژاد ویستار در گروه های ۷ تایی گروه بندی شدند . گروه کنترل ۱ روغن مایع ، گروه کنترل۲ ، کلرامبوسیل (۱۰ mg/kg w.b.) ،گروه تجربی ۱…

دیدگاهتان را بنویسید