بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان (Huso huso)

بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان (Huso huso)

بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان (Huso huso)

چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر بار باکتریایی محتویات و موکوس روده و ترکیب جمعیت میکروبی روده فیل ماهیان (Huso huso) می باشد. در این مطالعه فیل ماهیان با میانگین وزنی ۵±133 گرم در ۱۸ مخزن پرورشی (۳۰۰ لیتری) توزیع و به مدّت ۶۰ روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. منبع پروتئین و روغن جیره گروه شاهد شامل پودر ماهی و روغن ماهی بود و پنج جیره آزمایشی شامل ۸۰ درصد ترکیب روغن های گیاهی و ۲۰ درصد روغن ماهی و صفر،…

دیدگاهتان را بنویسید