بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي کوير دق سرخ …. pdf یا word

بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي کوير دق سرخ ....

بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي کوير دق سرخ ….

 چکيده
درياچه هاي حوضه هاي انتهايي، سطوحي بسيار هموار و کم شيب در مناطق خشک محسوب مي گردند. اين چاله هاي فرورفته که معمولاً محل تجمع آب هاي سطحي مي باشند به عنوان يکي از مهمترين واحدهاي ژئومورفولوژيک مناطق خشک، اطلاعات پالئوژئومورفيکي و پالئوکليماتولوژي ارزشمندي را در خود نهفته اند.
کوير دق سرخ در ايران مرکزي از جمله پلاياهايي مي باشد که در اين تحقيق سرگذشت محيط ديرينه آن به همراه تغيير و تعويض شرايط محيطي اش گويا و بارزسازي شده است….

دیدگاهتان را بنویسید