بررسي مقایسه ای شيوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به ب

بررسي مقایسه ای شيوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به ب

بررسي مقایسه ای شيوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به ب

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱
۱-۱-۱) جنس هلیکوباکتر۳
۱-۱-۲) عوامل حدت هلیکوباکتر پیلوری. ۵
۱-۱-۳) پروتیین های شوک حرارتی هلیکوباکتر پیلوری. ۷
۱-۱-۴) هلیکوباکتر هپاتیکوس.. ۸
۱-۱-۵) هلیکوباکتر بیلیس… ۱۰
۱-۱-۶) هلیکوباکتر پولوروم۱۱
۱-۲)کیسه صفرا و مجاری صفراوی. ۱۲
۱-۲-۱) فیزیولوژی تشکیل و جریان صفرا۱۲
۱-۲-۲) ترشح صفرا و ترکیب آن. ۱۳
۱-۲-۳) اسیدهای صفراوی. ۱۴
۱-۲-۵) کیسه صفرا و اعمال اسفتکتری. ۱۶
۱-۳) بیماری‌های کیسه صفرا۱۷
۱-۳-۱) سنگ‌های کیسه صفرا۱۷
۱-۳-۳) سنگهای کلسترولی و…

دیدگاهتان را بنویسید