بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات…. pdf یا word

بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات....

بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات….

چكيده:
حرمت خون مسلمان موردتأكيدآيات وروايات است. پايان نامه درسه فصل تدوين شده است.فصل اول كرامت انساني وارتباط آن با جان انسان ها مورد بررسي قرارگرفته است واينكه انسان كريم است وبايدخون،مال وآبرويش محفوظ بماند.درفصل دوم حرمت خون مسلمان با دلالت آيات وروايات حدود،قصاص وديات موردبررسي قرارگرفت وبیان شدکه اگر شخصي متعرض خون مسلمان شود وآن رابه ناحق بريزدبايد ازطريق قصاص ،حدودوديات به طورعادلانه مجازات شود.مجازات متعدي ازراه هاي جبران…

دیدگاهتان را بنویسید