بررسي فقهي وحقوقي ولايت قهري پدر و پدر بزرگ در حقوق ایران… .. pdf یا word

بررسي فقهي وحقوقي ولايت قهري  پدر و  پدر بزرگ در حقوق ایران... ..

بررسي فقهي وحقوقي ولايت قهري پدر و پدر بزرگ در حقوق ایران… ..

   چکیده
ولایت در واقع مسؤولیتی است که بردوش پدر وجدّ پدری است. درحقوق ایران ولایت قهری جد همطراز وهمعرض با ولایت قهری پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه امامیه هم بعضی پدر را برجدّ پدری مقدم دانسته‏اند.
یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است. در فقه امامیه وقانون مدنی فقط پدر وجدّ پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند وبرای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر وجدّ پدری نیزولایت آنها درعرض هم بوده و تقدمی…

دیدگاهتان را بنویسید