بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي تاريخي( فقه اماميه و حقوق ايران )… pdf یا word

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي تاريخي( فقه اماميه و حقوق ايران )...

بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي تاريخي( فقه اماميه و حقوق ايران )…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقديم به :‌ج
سپاسگزاري‌د
فهرست مطالب‌د
چكيده۱
مقدمه……۲
فصل اول:کلیات
۱- ۱-كليات۴
۱-۱-۱- بيان مسئله۴
۱-۱-۲- اهداف تحقیق۵
۱-۱-۳- جنبه نوآوري وجديد بودن تحقيق۵
۱-۱-۴- سوالات تحقیق۶
۱-۱-۵- روش تحقیق۶
۱-۱-۶- طرح تحقیق۶
۱-۲- مفاهیم و تعاریف۷
۱-۲-۱- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی۷
۱-۲-۲- میراث فرهنگی۱۲
۱-۲-۳- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی۱۴
۱-۳-تاریخچه۱۷
۱-۳-۱- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی – تاریخی۱۷
۱-۳-۲- تاریخچه تقنیني آثار فرهنگی – تاریخی۲۱
فصل دوم: بررسي…

دیدگاهتان را بنویسید