بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها…. pdf یا word

بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها....

بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها….

  چکيده
 هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها است. بر اين اساس، دو سؤال پژوهشي پيرامون «ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» و «امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» مطرح و مورد مطالعه و مصاحبه از صاحبنظران و بررسي هاي نهايي قرار گرفته است. روش انجام پژوهش از نوع روش زمينه اي(گراند تئوري) بوده است.
يافته ها مبين آن است که ضرورت و امکان آموزش فلسفه…

دیدگاهتان را بنویسید