بررسي روش تفسيري آيت الله سيد علي اكبر قرشي در تفسير احسن الحديث… pdf یا word

بررسي روش تفسيري آيت الله سيد علي اكبر قرشي در تفسير احسن الحديث...

بررسي روش تفسيري آيت الله سيد علي اكبر قرشي در تفسير احسن الحديث…

  چکیده
قرآن یکی از مهم ترین عوامل اساسی در تکامل و رشد همه جانبه انسان ها می باشد، بنابراین فهم قرآن از اهمیّت ویژه‌ای بر خوردار است. منابع تفسیری از جمله موارد در این راستا به شمار می آید؛ تفسیر احسن الحدیث نیز بر این اساس در اختیار عموم قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی روش تفسیری آیت الله سیدعلی‌اکبر قرشی در تفسیر احسن الحدیث» با روش کتابخانه‌ای به همراه توصیف و تحلیل و با هدف بررسی این اثر تفسیری، در…

دیدگاهتان را بنویسید