بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده…. ۱ فصل اولکلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه……۳ ۱-۲-بیان مسئله اساسی تحقیق به طور کلی… ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………. ۴ ۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه………………………………………………………………………… ۵ ۱-۴-۱- حوزه داخلی………………………………………………………………………………………… ۵ ۱-۴-۲- حوزه خارجی………………………………………………………………………………………… ۶ ۱–٥ – جنبه جديد بودن و نوآوري در…

دیدگاهتان را بنویسید