بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اولمقدمه و هدف
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مسأله. ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش. ۸
۱-۴-اهداف پژوهش. ۱۱
۱-۵- فرضیات پژوهش. ۱۲
۱-۶ پیش فرضهای تحقیق. ۱۲
۱-۷ روش آماری. ۱۳
۱-۷- ۱- متغیرهای (اصطلاحات) پژوهش و تعاریف آنها ۱۳
۱-۸ تعریف مفهومی متغیرها. ۱۳
۱-۹ تعریف عملیاتی متغیرها.
فصل دوممبانی نظری پژوهش
۲-۱ مبانی نظری تحقیق. ۱۶
۲-۲ عدالت. ۱۶
۲-۲-۱ مفهوم عدالت. ۱۶
۲-۲-۲ عدالت در سازمان ورزشی. ۲۰
۲-۲-۳ تاریخچه عدالت سازمانی. ۲۵
۲-۲-۴ منابع عدالت در سازمان…

دیدگاهتان را بنویسید