بررسي تشریحی تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا (Ephedra pachyclada Boiss.)

بررسي تشریحی  تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا (Ephedra pachyclada Boiss.)

بررسي تشریحی تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا (Ephedra pachyclada Boiss.)

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مطالعه تغییرات ساختاری ساقه و برگ در حین تکوین و هم­چنین آنالیز چوب Ephdra pachyclada در استان فارس بوده است. نمونه­های ساقه و برگ به ترتیب در هفت و سه مرحله تکوین در فصل بهار جمع­آوری و با میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. اغلب تغییرات تکوینی مربوط به سیستم­های پوششی و زمینه­ای می­باشد. تغییرات سیستم پوششی شامل افزایش در تعداد و اندازه شیارها و زواید اپیدرمی، افزایش ضخامت کوتیکول و تجمع مواد ذخیره­ای در سلولهای…

دیدگاهتان را بنویسید