بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 چكيده ………………………………………………………………………………………………………………..۱
 فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ..۲
۱-۲- بیان مساله …۳
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق ..۶
۱-۴- اهداف تحقیق …۸
۱-۵ – سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶- فرضيه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۷ – روش تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید