بررسي اثر علف کش بوتاکلر در تخريب DNA گلبول قرمز ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) با استفاده از روش کامت قليايي

بررسي اثر علف کش بوتاکلر در تخريب DNA گلبول قرمز ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) با استفاده از روش کامت قليايي

بررسي اثر علف کش بوتاکلر در تخريب DNA گلبول قرمز ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) با استفاده از روش کامت قليايي

فهرست مطالب
چکيده. ۱
فصل اول. ۴
کليات. ۴
۱-۱- راه هاي ورود آلاينده به محيط و بدن موجودات زنده. ۵
۱-۲- سموم کشاورزي. ۶
۱-۳- مصرف سموم کشاورزي در ايران. ۷
۱-۴- علف کش ها (Herbicides). 9
۱-۵- علف کش بوتاکلر (Butachlor). 9
۱-۶- سميت آفت کش ها. ۱۱
۱-۷- مطالعات سم شناسي ژنتيکي (Genetic toxicology). 12
۱-۷-۱- عوامل ايجاد کننده آسيب DNA.. 12
۱-۷-۲- انواع تخريب DNA.. 13
۱-۷-۳- روش هاي اندازه گيري تخريب DNA.. 13
۱-۸- آزمون کامت (Comet assay). 13
۱-۹- علت انتخاب ماهي. ۱۵
۱-۱۰- ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio). 16
۱-۱۰-۱- انواع سلول هاي…

دیدگاهتان را بنویسید