بررسي اثر رسوراترول در آسيب بيضوي رت نر ديابتي شده

بررسي اثر رسوراترول در آسيب بيضوي  رت نر ديابتي شده

بررسي اثر رسوراترول در آسيب بيضوي رت نر ديابتي شده

چکیده :
بیماری دیابتبا تولید رادیکال های آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو نقش مهمی در پیدایش آسیب های متابولیسمی ایفا نموده، منجر به آسیب های بیضه ای، کاهش اسپرماتوژنز و کاهش فعالیت های جنسی در جنس نر می گردد.مطالعات اخیر نشان داده است رسوراترول به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و ضد آپوپتوزی نقش عمده ای در پیشگیری و درمان عوارض ناشی از استرس های اکسیداتیو اعمال می نماید.از این رو در این تحقیق تأثیر درمانی رسوراترول بر آسیب های بیضه ای ناشی از دیابت…

دیدگاهتان را بنویسید