بررسي اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر به خاطر آوري و بازتثبيت حافظه هاي نزديك و دور در موش سفيد آزمايشگاهي كوچك

بررسي اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر به خاطر آوري و بازتثبيت حافظه هاي نزديك و دور در موش سفيد آزمايشگاهي كوچك

بررسي اثرات گلوکوکورتيکوئيدها بر به خاطر آوري و بازتثبيت حافظه هاي نزديك و دور در موش سفيد آزمايشگاهي كوچك

چکيده
مقدمه: مطالعات قبلي نشان داده که تزريق سيستميک کورتيکوسترون به عنوان آگونيست گيرنده گلوکوکورتيکوئيدها به خاطرآوري و بازتثبيت حافظه­ي ترس را در حيوانات آزمايشگاهي مختل مي­کند. هدف اين مطالعه تعيين تاثير سيستميک کورتيکوسترون بر به خاطرآوري و بازتثبيت حافظه (نزديک و دور) در مدل احترازي غير فعال در موش سفيد کوچک آزمايشگاهي بود.مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، موش ها در مدل احترازي غير فعال پس از سازگاري، آموزش داده شدند (۵۰ هرتز و…

دیدگاهتان را بنویسید