بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن

بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن

بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: مروري بر منابع۱
۱- مقدمه۱
۱-۱- جوامع ميكروبي۱
۱-۲- رفتارهاي جمعي۲
۱-۳- ساختار و تمايز در بيوفيلم‌ها۲
۱-۴- فوائد اكولوژيكي؛ چرا يك بيوفيلم تشكيل مي‌شود؟… ۳
۱-۴-۱- حفاظت در برابر محيط اطراف۳
۱-۴-۲- محافظت در برابر مواد ضد عفوني كننده۴
۱-۴-۳- كسب مواد غذايي و همكاري‌هاي متابوليكي۴
۱-۴-۳-۱- كسب مواد غذايي۴
۱-۴-۳-۲- همكاري‌هاي متابوليكي۵
۱-۴-۴- كسب خصوصيات ژنتيك جديد۵
۱-۴-۵- جنبه‌هاي ژنتيكي تشكيل بيوفيلم۶
۱-۵-فرايندهاي اوليه در…

دیدگاهتان را بنویسید