انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم… pdf یا word

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم...

انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم…

 
چکیده
بحث از انسان و انسان­شناسی قدمتی دیرینه دارد؛ زیرا انسان همواره در اندیشة شناخت ابعاد وجودی، فلسفة خلقت و جایگاه انسان در نظام هستی برای دستیابی به «چگونگی زیستن و بهتر زیستن» بوده است. از سویی فرهنگ، روش و شیوة زندگی مرسوم و عادت شده جامعه در عرصه­های گوناگون حیات اجتماعی است و آموزه­های اجتماعی اسلام و خصوصاً قرآن کریم در متن آیات خود مبانی و شاخصه­های آن را معرفی نموده است. در پاسخ به این پرسش که اصول و…

دیدگاهتان را بنویسید