افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها… pdf یا word

افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها...

افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده. ۱
فصل اول : کلیات
۱-۲- ضرورت انجام تحقيق.. ۴
۱-۳-اهداف تحقيق.. ۴
۱-۴- سوالات و فرضيات تحقيق.. ۴
۱-۵-مدل تحقيق.. ۵
۱-۷-روش تحقيق.. ۶
۱-۸- ساختار پايان نامه. ۶
فصل دوم: ظرفيت باربري پي ها و كاربردهاي ژئوسينتتيك­ها
۲-۱ مقدمه. ۸
۲-۲- مباني ظرفیت باربری… ۸
۲-۳- ظرفیت باربری خاکهای حفره دار.. ۱۱
۲-۴- تاریخچه مواد ژئوسينتتیک…. ۱۲
۲-۴-۱ توصیف کلی ژئوسینتتیک­ها۱۲
۲-۴-۲ طبقه بندی ژئوسنتتیک­ها۱۳
۲-۴-۳- ژئوسینتتیک­ها۱۸
فصل سوم: پیشینه…

دیدگاهتان را بنویسید