اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

مناسب نيست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه .. ۲
۱-۱ بیان مسئله..۳
۱-۲ سؤال تحقیق.. ۴
۱-۳ اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگيزه انتخاب آن…. ۵
۱-۴ اهداف تحقیق……………………………………… ۶
۱-۵ فرضیه های تحقیق…………………………………. ۸
۱-۵-۱ فرضيه اصلی………………………………… ۸
۱-۵-۱-۱ فرضیه های فرعی………………………….. ۸
۱-۶ چارچوب نظری تحقیق………………………………. ۹
۱-۷ مؤلفه های تحقیق………………………………… ۱۰
۱-۷-۱ متغیرهای کیفی و کمی……………………… ۱۱
۱-۷-۲…

دیدگاهتان را بنویسید