استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن…. pdf یا word

استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن….

چکیده
استفاده از محصولات جانبی صنایع غذایی در حال افزایش بوده و رو به گسترش می‌باشد. در این میان کنجاله آفتابگردان با میزان پروتئین در حدود ۴۳% بر اساس وزن خشک قابل توجه می‌باشد. در این تحقیق به مطالعه پروتئین‌های آفتابگردان، ساختار، ویژگی‌های عملکردی به عنوان تابعی از عامل محیطی pH و ارزش تغذیه‌ای پرداخته شده است. از کنجاله آفتابگردان برای تهیه ایزوله پروتئینی استفاده شد. ایزوله پروتئین آفتابگردان با استخراج قلیایی و به دنبال…

دیدگاهتان را بنویسید