ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی با طراحی پیل سوختی میکروبی (MFC)

ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی با طراحی پیل سوختی میکروبی (MFC)

ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی با طراحی پیل سوختی میکروبی (MFC)

چکیده
نیاز روز افزون به منابع جایگزین انرژی، امری است که طی سال های اخیر نگرانی های جهانی را در جهت چگونگی رفع این نیاز به وجود آورده است. علاوه بر آن وابستگی به سوخت های فسیلی، بدلیل ایجاد انواع آلودگی و محدود بودن این منابع متداوم نخواهد بود. با وجود اینکه برای حل بحران کنونی انرژی، تحقیقات بسیاری صورت گرفته ولی به نظر نمی رسد هیچ راه حلی بتواند به تنهایی جایگزین استفاده کلان جهانی از سوخت های فسیلی گردد. از این رو منابع و روش های جایگزین…

دیدگاهتان را بنویسید