ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی و عملکرد در گونه های تتراپلوئید پنبه (هیریستوم و باربادنس)

ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی و عملکرد در گونه های تتراپلوئید پنبه (هیریستوم و باربادنس)

ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی و عملکرد در گونه های تتراپلوئید پنبه (هیریستوم و باربادنس)

چکیده:
پنبه مهمترین گیاه لیفی دنیاست. اصلاح ژنتیکی پنبه به دلیل همبستگی منفی عملکرد و کیفیت الیاف و همچنین عدم اطلاع کافی در مورد ژن های موثر در کیفیت الیاف مشکل می باشد.عملکرد پنبه از پارامترهای کمی است که به وسیله ژن های متعددی که در حالت تفکیک از هم دارای ارزش های متفاوتی هستند ، کنترل می شود. افزایش عملکرد و کیفیت پنبه دو فاکتور مهمی است که تحت تاثیر اجزای زیادی از فاکتورهای ژنتیکی و محیطی قرار می گیرند. شناخت عوامل موثر بر عملکرد و…

دیدگاهتان را بنویسید