ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

چكيده
سابقه وهدف:
گوسیپول یک ترکیب پلی فنلی استخراج شدهاز گیاه پنبه دانه است. در حال حاضر این گیاه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه نشخوار کنندگان استفاده میشود. بعضی از مطالعات حاکی از آن است که مصرف بیش از اندازه گوسیپول، باعث اختلال در فرآیند اسپرماتوژنزیسمی شود. با توجه به اینکه ممکن است این ماده بر روی سلولهای ژرمینال تاثیر بگذارد، لذا در این پژوهش، به بررسی اثر آن بر روی دو رده سلول بنیادی بافت بیضه موش GC1-spg (حیوان غیرنشخوار کننده ) و…

دیدگاهتان را بنویسید