ارتباط چندشكلي GSTO2 با كاتاراكت

ارتباط چندشكلي  GSTO2 با كاتاراكت

ارتباط چندشكلي GSTO2 با كاتاراكت

چكيده
بيماري آب مرواريد وابسته به سن، يك بيماري چشمي است كه به دليل كدورت عدسي چشم حاصل مي‌شود. آب مرواريد وابسته به سن علت عمده نقص بينايي در جهان است. با افزايش جمعيت افراد سالخورده، تعداد افراد مبتلا به آب مرواريد وابسته به سن زياد مي‌شود. گلوتاتيون S-ترانسفرازها، آنزيم‌هاي چند عملكردي هستند. اين آنزيم‌ها براي سم‌زدايي زنوبيوتيك‌ها، تركيبات سمي دروني، و براي محافظت از بافت‌ها در برابر آسيب اكسيداتيو مهم هستند. هدف از…

دیدگاهتان را بنویسید