ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران

ارتباط پلی مورفیسم TaqI  گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران

ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران

چکیده
مقدمه:سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان است که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می‌کند.بنابراین بررسی فاکتورهایی که ما را در پیش‌آگاهی و تشخیص کمک کند، بسیار ارزنده خواهد بود. از جمله این فاکتورها بررسی‌های ژنتیکی می‌باشد. وپژوهشهای زیادی نشاندادهاند که سطح ویتامینD رابطه معکوس با میزان ابتلا و پیشرفت بیماری دارد و از آنجا که گیرندهویتامینDیعنی VDR واسطه اثرات ضد سرطانی ویتامینD می‌باشد، لذا بررسی…

دیدگاهتان را بنویسید