ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت

ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت

ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت

 چکیده
در این پژوهش ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی‌شده است. متغیر وابسته پژوهش تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی است. متغیر مستقل پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و ساختار مالکیت (شامل درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی ، تمرکز مالکیت و درصد مالکیت دولتی) است. برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش از مدل دیچو و دیچاو (۲۰۰۲) و مدل…

دیدگاهتان را بنویسید